Tüm ürünlerde kredi kartına 9 taksit
Kapat
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Kapat
Sepetim

Kvkk

AYDINLATMA METNİ

 

 VERİ SORUMLUSU

www.kurumsal.fakir.com.tr alan adlı internet sitesi (bundan sonra “FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ” olarak anılacaktır), tesislerimiz, mağazalarımız, çağrı merkezimiz, müşteri hizmetlerimiz; Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:39/11 Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Biz” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.

 

Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesi, söz konusu işlemenin amacı ve haklarınız ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, sözleşmenin ifası, talep ve şikâyet takibi, firma ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi,  denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirketimizin bağlı olduğu şirketlerin grup politikalarına uyum, şirketimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünün sağlanması, kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirketimizin tanınırlığını arttırmak, FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ hizmetlerini kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, Fakir Club Card süreçlerinin yürütülmesi, Fakir ürünlerinin satışı, teslimi, kurulum, bakım, onarım ve satış sonrası servis hizmetlerini yerine getirmek, ürünlerinin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini değerlendirmek, artırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak için anketler yapılması/yaptırılması, geri bildirim yapmak vb. amaçlarla, üyelik aşamasında veya FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ hizmetlerini kullanırken, FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ ile iletişime geçildiğinde; kullanıcılardan, ziyaretçilerden ve üçüncü kişilerden bazı kişisel veriler talep etmektedir.

  

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi veya yurtdışındaki ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere ve/veya şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize, Fakir ürünlerini satın aldığınız şirketlere, kargo ve lojistik şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırma şirketlerine, dijital ajanslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hissedarlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla  FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ ve diğer iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz kişisel verilerinizi; çağrı merkezi, sosyal medya uygulamaları, e-posta kanalları, web sitesi, mobil uygulamalar, üyelik/iletişim kayıt formları, web sitesi destek paneli, web analiz araçları vasıtasıyla, şirketimiz lokasyonlarından birini ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameralarıyla, ziyaretçi giriş kayıt defteri ile toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra web sitesinde ve mobil uygulamada kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir.

Şirketimiz kişisel verileri, Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde işlemektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

 

Belirtilen alanlarda gösterilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri, Kanun m.5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun m.5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanır.

 

Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun m.5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.

 

Pazarlama, reklam ve ticari elektronik ileti gönderimi amaçlı faaliyetler, Kanun m.5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilir.

 

Hizmetlerin iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun m.5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

 

HAKLARINIZ

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize, kimliğinizin doğrulanması şartı ile yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için İlgili Kişi Bilgi Talep Formu belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tevsik edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneririz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu firma kep adresini giriniz adresine güvenli elektronik imzalı olarak üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

 

Ticaret Sicil no: 633744                    Mersis No: 0385051591000018                         

Ticari Unvan:

FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:39/11 Küçükçekmece / İSTANBUL

Telefon: 0212 249 33 80

 

 

GENİŞLETİLMİŞ BÖLÜM

  • Çerezler

  

Sizi farklı hizmetlerde tanımak, hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak amacıyla, mobil uygulama tanımlayıcıları gibi çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz.

 

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

 

  • Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı

Facebook

 

Şirketimiz, Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (“Facebook”) tarafından işletilen sosyal ağ Facebook.com'dan sosyal eklentileri (“eklentiler”) kullanmaktadır. Eklentiler Facebook logosuyla ya da “Facebook”, “like” veya “share” ekleriyle tanınırlar.

 

İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, Facebook ile bağlantı kurarsınız ve Facebook'a veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Facebook oturumuz açıksa, Facebook bu ziyareti Facebook hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Facebook'a aktarılır ve orada saklanır.

 

Veri toplanmasının, verilerin Facebook tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen Facebook Veri Koruma Bildirimi’ne bakınız.

 

Facebook'un FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook oturumunuzu kapatmanız gerekir.

 

Google+

Şirketimiz, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) tarafından işletilen sosyal ağ plus.google.com'dan sosyal eklentileri (“eklentiler”) kullanmaktadır. Eklentiler Google+ logosuyla ya da “Google+”, “Google plus” veya “+1” ekleriyle tanınırlar.

 

İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, Google ile bağlantı kurarsınız ve Google'a veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Google+ oturumuz açıksa, Google bu ziyareti Google+ hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Google'a aktarılır ve orada saklanır.

 

Veri toplanmasının, verilerin Google+ tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızı ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen Google Veri Koruma Bildirimi’ne bakınız.

 

Google'ın FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce Google+ oturumunuzu kapatmanız gerekir.

 

YouTube

Şirketimiz, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA tarafından işletilen YouTube video platformunu kullanmaktadır. YouTube video ve ses dosyalarının izlenmesine olanak tanıyan bir platformdur.

 

İnternet sitemize bir sayfa yüklediğinizde, entegre YouTube yürütücüsü video ya da ses dosyasının teknik aktarımını sağlayabilmek için YouTube ile bir bağlantı kurar. YouTube'la bağlantı kurulduğunda, veriler YouTube'a aktarılır.

 

Veri toplanmasının, verilerin YouTube tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen YouTube Veri Koruma Bildirimi’ne bakınız.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.